Boylan, Mary V.: Oral History Interview - JFK #1, 11/29/1966