Boylan, Mary V.: Oral History Interview - JFK #2, 5/1/1968